Modele de acte depuse de avocaţi în instanţe

În CEEA CE priveşte programul de lucru al instanţelor, Curtea reţine că acesta este de 8 Ore zilnic, timp de 5 zile PE săptămână şi începe, de regulă, la ora 8, 00 şi se încheie la ora 16,00, potrivit art. 89 alin. (1) DIN Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, mai sus menţionat. Cu privire la Practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în causes civile Nr. 25 DIN 28.06.2004 1,2. Termenul de depunere. Potrivit dispoziţiilor art. 114 `alin. (2) C. proc. civ., întâmpinarea va fi depusă la dosar cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, Sub sancţienne decăderii DIN dreptul de a mai propune Probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, raportat la dispoziţiile art. 118 alin. (2) C.

proc. civ. Dacă cererea de chemare în judecată nu a fost comunicată pârâtului, acesta va putea sollicita instanţei un Termen pentru a Lua cunoştinţă de motive şi a Formula întâmpinare. Prin urmare, dispoziţiile LEGALE criticate nu limitează dreptul părţilor de a Comunica cu instanţele judecătoreşti, deoarece nimic nu le împiedică PE acestea să se adreseze instanţelor prin orice Mijloace, Cu condiţia, subînţeleasă, de a o face în termenele şi condiţiile prevăzute de lege “. În acest sens, Curtea reţine că textul Legal criticat reglementează termenul de depunere a actelor procedurale raportat la programul de lucru al instanţei sau al locului unde trebuie Depus aux respectiv, făcându-se aplicabilitatea dispoziţiilor LEGALE ALE art . 183 DIN codul de procedură civilă în al cărui conţinut nu sunt menţionate faxul şi Poşta electronică ca modalităţi de comunicare a actelor de procedură, ci numai Scrisoarea recomandată la Oficiul poştal, depunerea la un serviciu de réception Rapid ori la un serviciu specializat de comunicare (…) Cu privire la Practica aplicării de către instanţele Judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea Actelor judecătoreşti de dispoziţie în cadrul examinării cu privire la Aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral Nr. 9 DIN 09.10.2006 în speţă, astfel cum rezultă DIN actele dosarului, autorul excepţiei de neconstituţionalitate a transmission aux Procedure prin Fax după ora de închidere a PROGRAMULUI de lucru al instanţei. Hotărârea plenului Curţii Supreme de justiţie a Republici Moldova cu privire la Practica aplicării de către instanţele de contencios administrativ a unor prevederi ALE Legii Contenciosului ADMINISTRATIV NR. 10 DIN 30.10.2009 [2] obiectul întâmpinării. Pârâtul poate sollicita instanţei respingerea în totalitate a acţiunii formuler de reclamant, admiserea acţiunii sau admiserea în parte a acesteia. În CEEA CE priveşte faxul şi Poşta electronică, Curtea observă că aceste modalităţi de comunicare sunt acceptate de lege, însă nu se regăsesc în ipoteza normei LEGALE critiquer.

Spre exemplu, Curtea reţine că art. 94 DIN Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii Nr. 1.375/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 970 DIN 28 Decembrie 2015, prevede că actele de sesizare a instanţei depuse Personal sau prin reprezentant, SOSITE prin poştă, curier ori Fax sau în orice Alt mod prevăzut de lege, se depun la registratură, unde, în aceeaşi Zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, dată certă şi numar DIN interesantă Ecris. De asemenea, codul de procedură civilă prevede aceste modalităţi de comunicare a actelor de procedură, spre exemplu, potrivit art. 148 alin. (2), cererile adresate, Personal sau prin reprezentant, instanţelor judecătoreşti pot fi formulation şi prin înscris în formă electronică, Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.